EN|NL

Student Union Stimuleringsfonds

Het Student Union Stimuleringsfonds treedt in werking per 1 april 2019 en vervangt het ‘Stimuleringsfonds Sport’. De portefeuillehouder Sport & Cultuur van de Student Union is eindverantwoordelijk voor het beheer van het Student Union Stimuleringsfonds.

Doel van het Student Union Stimuleringsfonds

Het Student Union stimuleringsfonds stimuleert studenten om zelfstandig een volwaardige vereniging op te zetten door het toekennen van financiële ondersteuning. Op deze wijze wordt getracht de waarde van de sectoren sport en cultuur op de UT te verhogen. Dit fonds is dan ook uitsluitend bedoeld voor de sector sport en cultuur op de UT.

Student Union Erkenning en Subsidiemodel

Nieuw opgezette verenigingen die aanspraak willen maken op het stimuleringsfonds dienen in het bezit te zijn van een Student Union Erkenning (tijdelijk of permanent) zonder faciliteitenkaartplicht. Bovendien moeten de verenigingen conform de Visie Sporten op de Universiteit Twente / Visie Cultuur op de Universiteit Twente een toevoeging zijn op het huidige aanbod.

Het stimuleringsfonds is daarmee nauw verbonden met het Student Union Subsidiemodel Sport respectievelijk Cultuur. Dit betekent dat verenigingen welke uit het subsidiemodel zijn getreden geen aanspraak kunnen maken op het stimuleringsfonds.

Een vereniging kan maximaal twee collegejaren gebruik maken van financiële ondersteuning uit het stimuleringsfonds. Na afloop van financiële ondersteuning uit het stimuleringsfonds kan de nieuwe vereniging, indien gezond en volwaardig, een positie in het Subsidiemodel Sport/Cultuur bemachtigen.

Bestemming financiële ondersteuning

Het stimuleringsfonds heeft een capaciteit van €7500,- per kalenderjaar waarvan €2500,- bedoeld is voor cultuur en €5000,- voor sport. Indien in een van beide sectoren geld over is en in de ander een tekort, heeft het bestuur van de Student Union de bevoegdheid om incidenteel de verdeelsleutel te wijzigen.

Het geld dat uit het fonds wordt toegekend aan de betreffende vereniging kan ingezet worden voor de huur van accommodatie, het inzetten van instructie en/of het aanschaffen van materiaal. Bij het toekennen van de subsidie wordt vastgelegd waar dit geld voor wordt ingezet. De toekenning van de gelden is in principe in overstemming met het subsidiemodel van de betreffende sector.

Het bestuur van de Student Union heeft de beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor het toekennen van subsidies uit het fonds. De Student Union kan advies inwinnen bij cultuurkoepel Apollo, de Sportkoepel, UT Sportcentrum en Culture & Events.

Regeling cultuur repetitiegroepen

Voor de sector studentencultuur geldt een uitzondering. Vanuit het stimuleringsfonds kunnen bestaande cultuurverenigingen financiële ondersteuning ontvangen voor het opzetten van interne nieuwe repetitiegroepen. Subsidies voor repetitiegroepen kunnen worden aangevraagd voor maximaal één collegejaar. Subsidies voor nieuwe repetitiegroepen wil de Student Union bieden aan cultuurverenigingen om de participatie in cultuur op de UT te vergroten.

Er dient een beleidsplan en een begroting aangeleverd te worden bij de portefeuillehouder Cultuur van de Student Union. Hierin is uitgewerkt op welke wijze een nieuwe repetitiegroepen zelfstandig te financieren na afloop van het financieel ondersteunde collegejaar. Het Student Union bestuur zal het aangeleverde beleidsplan en begroting beoordelen.

Financiële ondersteuning voor nieuwe repetitiegroepen is altijd ondergeschikt aan aanvragen voor het opzetten van nieuwe verenigingen.