EN|NL

Wet Bestuur en Toezicht

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna: WBTR) treedt op 1 juli 2021 in

werking. Deze wet heeft gevolgen voor onder meer de statuten van nieuwe en bestaande verenigingen en stichtingen. Met de WBTR wordt de regeling voor het bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen aangevuld en verduidelijkt.

WBTR – wat gaat er veranderen?

De wijzigingen zijn gericht op het instellen van toezicht op het beleid van bestuurders. Daarnaast moet op papier staan op welke wijze de taken en bevoegdheden worden uitgeoefend in geval van ontstentenis of belet van bestuurders.

Ook staat in het WBTR beschreven dat in geval van tegenstrijdig belang voor verenigingen en stichtingen dezelfde regeling geldt als voor BV en NV.

Tot slot de aansprakelijkheid voor bestuurders in geval van faillissement. Ook hiervoor wordt de regeling gelijk getrokken met BV en NV en zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

Juridisch partner Student Union

Over deze wijzigingen heeft onze partner Damsté Advocaten | Notarissen een memorandum  geschreven waarin per wijziging die de WBTR met zich brengt een toelichting staat:

Het is nadrukkelijk niet noodzakelijk dat verenigingen en stichtingen met een Unionerkenning de statuten gaan wijzigen. De wet is geschreven vanuit het idee dat er een wettelijke grondslag komt voor een toezichthoudend orgaan bij bijvoorbeeld grote zorginstellingen, omdat hier veel machtsmisbruik was vanuit bestuurders.

Tot slot

Indien binnen nu en 5 jaar een vereniging of stichting van plan is de statuten te wijzigen, is het verplicht om dan ook aan de regels van de WBTR te gaan voldoen. Functioneert de vereniging of stichting nu gewoon goed, dan is er niets aan de hand en is het advies om niet direct de statuten te wijzigen. Dit voorkomt onnodige kosten.