EN|NL

Activisme monitor

De activismemonitor is een hulpmiddel om jaarlijks de studentenactiviteiten in Enschede in kaart te brengen. De resultaten van deze monitor vind je op deze pagina.

Deze editie van de Activisme Monitor werd ingevuld door 113 studentenorganisaties. Voor gegevensverzameling werd het verbeterde format van 2022 gebruikt, wat het gemakkelijker maakte voor de besturen om de gegevens in te vullen, gebaseerd op gegevens uit eerdere jaren. Dit jaar werden controles toegevoegd om de betrouwbaarheid van de gegevens te verhogen. De responsgraad steeg van 74% naar 81%.

Opmerking: De conclusies hieronder vermeld zijn afgeleid van zelfgerapporteerde gegevens verstrekt door verenigingen. Dit heeft als gevolg dat deze conclusies zijn beperkt in betrouwbaarheid en validiteit.

ACTIEVE LEDEN

Het aantal actieve leden vertoont relatief kleine variaties tussen verschillende sectoren. Kleinere verenigingen hebben doorgaans een hoger percentage actieve leden. Hoewel er enkele sector-specifieke verschillen zijn, is er over het algemeen een daling te zien in het percentage actieve leden in vergelijking met gegevens uit 2021 en 2022. Deze neerwaartse trend is met name opvallend in de studie- en wereldsectoren, terwijl deze minder duidelijk is in de sociale, sport- en cultuursectoren.

INTERNATIONaLE STUDENTEN

Bij het bekijken van de grafiek hiernaast is het belangrijk er rekening mee te houden dat het om percentages gaat. Als we het snel bekijken, lijkt de sociale sector een zeer hoog percentage actieve EER-leden te hebben, vooral als we het vergelijken met het percentage actieve Nederlandse leden. Er zijn echter weinig EER-leden bij sociale verenigingen in het algemeen, zodat deze gegevens niet echt representatief zijn.In het algemeen kan worden opgemerkt dat internationale studenten minder vaak lid zijn van een vereniging, maar dat de internationale studenten die lid zijn van een vereniging vaak actief zijn, vooral als het gaat om studenten uit de EER.

COMMISSIES

Er is een groot verschil tussen de verschillende sectoren wat betreft het studiejaar van de leden die betrokken zijn bij commissies. In de sectoren Cultuur, Sport en Wereld vormen 5e jaars en ouder een belangrijk deel van de commissieleden, terwijl in de sector Overig, Sociaal en Studie de commissies vooral bestaan uit 1e t/m 3e jaars studenten, waarbij de 3e jaars het grootste deel uitmaken.

Maar hoe zijn deze conclusies relevant voor jou? Bekijk de algemene resultaten en vergelijk deze met je eigen organisatie. Hierdoor vindt u misschien bepaalde voor u opvallende resultaten, waarin u als organisatie afwijkt van de algemene resultaten. Kijk of u advies kunt krijgen van andere organisaties of dat u misschien advies kunt geven aan andere organisaties. Door dit te doen hopen we met z'n allen de actieve studentengemeenschap nog beter te maken! Let wel, alle organisaties hebben individuele doelen en kenmerken, dus verschillen betekenen niet direct dat er iets veranderd moet worden.